Povinnosti podnikateľa pri používaní bezpečnostných kamier

Využitie bezpečnostných kamier  v rôznych typoch obchodných prevádzok so sebou prináša niekoľko povinností, na ktoré by podnikatelia nemali zabúdať.

Záznam z bezpečnostnej kamery je osobným údajom, na základe ktorého možno priamo či nepriamo určiť totožnosť fyzickej osoby. Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti (obchodné prevádzky , ubytovacie zariadenia, parkoviská atď.), preto musí spĺňať kritéria stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Najdôležitejšie povinnosti  pri používaní bezpečnostných kamier:

  1. Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou
  • priestor, v ktorom je bezpečnostná kamera umiestnená, musí byť viditeľne označený ako monitorovaný

        2. Ochrana súkromia osôb monitorovaných kamerovým systémom

  • kamerový systém nemôže monitorovať priestory, kde ľudia predpokladajú  určitú mieru súkromia
  • ak sa zamestnávateľ rozhodne zaviesť vo svojej prevádzke kamerový systém, je povinný tento zámer prerokovať so zamestnancami alebo ich zástupcami a oznámiť rozsah kontroly

        3. Likvidácia videozáznamu z kamery

  • zákon ukladá prevádzkovateľovi kamerového systému taktiež povinnosť zlikvidovať záznam do 15 dní od jeho vyhotovenia, dlhšie archívovanie sa považuje za porušenie zákona

Podnikateľ by pri výbere bezpečnostnej agentúry mal dbať na jej odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, ako i schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Naša firma  sa snaží  profilovať  z hľadiska odbornosti ako aj kvality na produktívnu a rozvíjajúcu spoločnosť, pričom nám záleží na odbornom raste našich zamestnancov a skvalitňovaní našich služieb.

 A práve pre to sme práve MY tou najlepšou voľbou vašej ochrany - *KASprof-SECURITY agency*

Image alt text.