Výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu

Operátor PCO po zhodnotení poplachu vysiela zásahovú skupinu  na fyzickú kontrolu stavu objektu.  Pri kontrole objektu jedná zásahová skupina tak, aby neohrozila dobré meno všetkých zúčastnených, čiže zákazníka a  aj prevádzkovateľa PCO .

Vonkajšia kontrola chráneného objektu je vykonávaná vždy. Vnútornú kontrolu objektu vykoná zásahová skupina v prípade, keď zákazník poskytol kľúče od vnútorných priestorov objektu (príp. Aj kód EZS). Pri vnútornej kontrole objektu je zásahová jednotka povinná objekt po ukončení vnútornej kontroly uzamknúť a aktivovať EZS za použitia kódu.

Cieľom kontroly chráneného objektu je zistenie príčiny vzniku poplachu  z EZS , zamedzenie alebo minimalizácia škôd na životoch, zdraví a majetku zákazníka.

Ak zistí zásahová jednotka pri výjazde, že došlo k narušeniu kontrolovaného objektu, informuje bezodkladne PCO a oznámi operátorom a zákazníkovi  všetky zistené poznatky.

Zásahová služba PCO zostáva na mieste a vykonáva dohodnuté opatrenia (zadržanie páchateľa v objekte, stráženie objektu do príchodu klienta alebo ním určenej oprávnenej osoby, príchodu polície  atď.). Ak je k prípadu volaná polícia je povinnosťou zásahovej skupiny s ňou spolupracovať a podať jej úplné a neskreslené informácie o zistených skutočnostiach . 

Image alt text.