Aké oprávnenia má SBS (strážna služba)?

Pracovníci strážnej služby nemajú oveľa viac právomocí ako bežný občan.

Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nesmie vykonávať osobnú prehliadku odevov, tašiek a podobne pred vstupom do objektu, ak mu to dotknutá osoba sama nedovolí.

Pracovník SBS je však aj bez jej súhlasu oprávnený presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či do chráneného objektu vstupujúca alebo vystupujúca osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti alebo predmety, ktorými by mohla byť protiprávna činnosť spáchaná a tieto mu môže odobrať.

SBS pracovník nemá oveľa viac oprávnení ako bežný človek. Môže vykonať zásah len v prípade, keď je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou, teda v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze v záujme ochrany majetku, zdravia, života chránených osôb.

Zásah len primerane

Zásah musí byť odôvodnený, nestačí subjektívny pocit pracovníka SBS, musí mať minimálne dôvodné podozrenie, že priamo hrozí útok na tento chránený záujem.

Je oprávnený použiť bezpečnostné prostriedky ako putá či obušok, ale nie hmaty a chvaty, na ktoré je oprávnená polícia.

Konanie SBS-kára musí byť vždy v medziach nutnej obrany či krajnej núdze.

Aj zadržanie musí byť primerané. Ak osoba uteká, SBS-kár nemôže na ňu napríklad strieľať.

SBS-kár môže zadržať a predviesť na strážne stanovisko len osobu, ktorá sa odmieta, alebo nemôže legitimovať a súčasne bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po jeho spáchaní, alebo ak bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho.

Takéto obmedzenie osobnej slobody však môže trvať len do príchodu polície.

 

Pracovníci strážnej služby nemajú oveľa viac právomocí ako bežný občan.

 

Aká je ich úloha

Napriek hrozivo vyzerajúcej výbave na opasku, nie je ich právomoc o moc väčšia ako u obyčajného človeka. To však ešte neznamená, že by ste mali ich oprávnené výzvy alebo potrebné úkony ignorovať. V takom prípade sa dopúšťate priestupku a hrozí vám mastná pokuta.

Hranicu právomoci svojej práce by mal poznať predovšetkým pracovník SBS tak, aby neprekročil mieru nevyhnutného zákroku, ktorého následkom bude bezdôvodná ujma na zdraví či majetku.

Pracovníci SBS sú oprávnení:

 • presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či pri vstupe a výstupe do chráneného objektu nemáte pri sebe predmety z protiprávnej činnosti alebo ktorými by ste mohli spáchať protiprávnu činnosť, a tieto vám odobrať,
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu, ak ste nepovolanou osobou,
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu, ak máte pri sebe zbraň a vstup s ňou je zakázaný,
 • zapisovať vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu,
 • používať kamerový systém,
 • vyžadovať predloženie dokladu totožnosti, ak vás pristihli pri páchaní priestupku, trestného činu alebo neoprávneného vstupu do chráneného objektu,
 • presvedčiť sa, či pri vstupe a výstupe z chráneného objektu nemáte pri sebe alebo vo vozidle predmety súvisiace s protiprávnou činnosťou,
 • zadržať osobu do príchodu polície za predpokladu, že bola pristihnutá pri trestnom čine alebo priestupku,
 • zakázať zamestnancovi alebo návšteve firmy vstup pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, ak ho na to zamestnávateľ splnomocnil.

Čo si SBS-kar (ne)môže dovoliť

 • Kontrolovaná osoba musí strpieť prehliadku, ktorá však musí byť v súlade so zákonom.
 • SBS-kar môže podozrivú osobu v primeranej miere aj zadržať až do príchodu polície.
 • Pracovník SBS je oprávnený používať v krajnej potrebe aj putá, obušok alebo slzný sprej.
 • Pracovníci SBS nemôžu používať profesionálne hmaty a chmaty.
 • Vyšetrenie prípadného trestného alebo priestupkového skutku rieši polícia, prípadne iný oprávnený štátny orgán.
 • Pracovníci SBS nemôžu na osobu strieľať.
 • Neprimeraný zásah pracovníka alebo pracovníkov SBS, môže dotknutá osoba riešiť podaním trestného oznámenia alebo súdnou žalobou.
Zásahové vozidlo strážnej služby Kasprof Security.