Čo robiť ak prichytíme zlodeja pri čine?

Často počujeme otázku, ako by sa mal občan zachovať, ak na svojom majetku pristihne pri čine zlodeja. V tomto prípade môže zlodej reagovať dvoma spôsobmi. Utiecť, alebo útočiť.  

Ak páchateľ utečie, nie je vašou povinnosťou ho naháňať, ale môžete sa o to pokúsiť. Išlo by teda o pokus o zaistenie páchateľa. A to najmä v prípade, ak tým neohrozíte sám seba. Následne ste oprávnený tomuto páchateľovi obmedziť jeho osobnú slobodu až do príchodu príslušníkov Policajného zboru. Dôležitou informáciou je, že ktokoľvek, kto je svedkom trestného činu sa môže podujať na zaistenie páchateľa – nie iba poškodený. Opäť za predpokladu, ak tým neohrozí sám seba. 

Ak páchateľa prenasledovať nebudete, kontaktujte ihneď Políciu a zaistite miesto činu. T.j. zdržte sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť pôvodný stav miesta činu vytvoreného týmto činom. 

Horšou variantou je, ak na vás páchateľ zaútočí. Zákon je v tomto prípade na strane občana a vytvára právne predpoklady pre konanie odvracajúce nebezpečenstvo. Jedná sa o prípady krajnej núdze (§24 Trestného zákona) a prípady nutnej obrany (§25 Trestného zákona). 

V krajnej núdzi koná ten, kto odvracia nebezpečenstvo priamo ohrozujúce ľudský život, zdravie, slobodu, alebo materiálne hodnoty. Osoba, ktorá nebezpečenstvo odvracia musí najprv využiť všetky iné možnosti na zamedzenie hroziaceho nebezpečenstva. Toto ustanovenie sa však prípadu napadnutia priveľmi netýka. 

Avšak ak je odvracaný priamo hroziaci, alebo trvajúci útok (teda ak vás páchateľ napadne), pôjde o prípad nutnej obrany. Útokom sa rozumie úmyselné protiprávne konanie človeka namierené proti životu, alebo zdraviu. O konanie v rámci nutnej obrany nepôjde vtedy, ak poškodený napadne útočníka, ktorý sa už dal na útek. Inými slovami nemôžete inzultovať páchateľa, ktorý je na úteku, ak sa nejedná o prípad jeho zaistenia (vyššie uvedené). 

Obrana proti útoku by mala byť tak intenzívna, aby útok odvrátila. Môže teda byť aj dôraznejšia a silnejšia, ako útok. Nesmie však byť jasne neprimeraná. Nemôžete napríklad zastreliť páchateľa, ktorý na vás útočí palicou. Ale môžete ho postreliť. Z hľadiska použitých prostriedkov môžete použiť to, čo máte práve poruke. Samozrejme sa prihliada aj na telesnú konštitúciu, či psychické rozpoloženie poškodeného (ak je dokázané konanie v rámci strachu, či zmätku, podmienka primeranosti obrany sa neuplatní). Ustanovenia nutnej obrany zabezpečujú občanovi beztrestnosť, aj keď sám spácha trestný čin na páchateľovi (napríklad ublíženie na zdraví). 

Nutnú obranu môže občan použiť aj vtedy, ak zaisťuje páchateľa trestného činu, ktorý sa zaisteniu bráni – a jeho konanie má charakter útoku.