Kontrola požitia alkoholu Vašich zamestnancov

Dbáte na bezpečnosť v práci? Robíte pravidelné kontroly požívania alkoholu Vašich zamestnancov na pracovisku?
My za vás takúto kontrolu radi vykonáme.

Zamestnanec nesmie požívať alkohol v práci

Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má v súvislosti s alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami zamestnanec tri povinnosti:

  1. nesmie nastupovať pod ich vplyvom do práce;
  2. nesmie ich požívať na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa;
  3. nesmie ich požívať v pracovnom čase aj mimo pracoviska.

Zamestnanec je ďalej povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.