Zistili sme za Vás ako sa poisťovne zachovajú v prípade škodovej udalosti

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarnobezpečnostné zariadenie, ktoré by malo byť navrhnuté a prevádzkované v zmysle EN-54 a národných predpisov.

Rozumný hospodár, akejkoľvek organizácie, by mali v dobrých aj zlých časoch dbať na ochranu majetku a svojej činnosti pred možnými rizikami. Je samozrejmosťou, že v zmysle zákona si kompetentný manažér pozve na pomoc odbornú firmu, špecializovanú na protipožiarnu ochranu, dá si vypracovať projekt, poplachový plán, inštaluje a pravidelne kontroluje hasiace prístroje, požiarne hydranty, či elektrickú protipožiarnu signalizáciu. Zavolá si tiež špecialistu na ochranu objektov proti vlámaniu a dá si namontovať vhodné zabezečovacie systémy, elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS) alebo kamerový systém.

V prípade poistnej udalosti je nutné preukázať odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia!

Poisťovne Vám môžu skrátiť poistné za vzniknutú škodu, a to práve tým, že ste nemali systém nainštalovaný tak, ako sa požaduje.

Poistná zmluva dáva poistenému povinnosť, že je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala,
najmä nesmie porušovať povinnosti, smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu škody, ktoré sú mu
všeobecne z.v.znými právnymi predpismi alebo technickými normami uložené. Pokiaľ malo
porušenie povinnosti vplyv na vznik alebo zväčšenie rozsahu udalosti, poisťovňa poistné plnenie
zníži podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti plniť.

Počas trvania poistnej zmluvy ma poistený povinnosť udržiavať veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať pokyny pre prevádzku a údržbu veci dane vyrobcom, vykonávať kontroly a revizie, každá
vec musi spĺňať technicke predpisy a ine normy platne pre jej užívanie.

Pri vzniku škody si teda nas likvidator môže vyžiadať doklad o revizii tychto zariadeni, pričom
frekvencia revizii ma byt podla normy, resp. navodu na obsluhu/údržbu.

Nie vždy však poisťovňa uzná, že došlo k poistnej udalosti. Napríklad, ak škoda vznikla vedomou nedbanlivosťou poisteného alebo úmyselne

Alebo ak klient nenahlási poistnú udalosť včas a nepreukáže poškodenie a zničenie vecí. Napríklad byt dá do poriadku, odstráni zvyšky poškodených alebo zničených vecí a nemá fotodokumentáciu. Pri požiari je zvyčajne podmienkou aj to, že škoda musí nastať plameňom. Tlenie alebo sčernenie káblov alebo iných predmetov, ktoré nebolo spôsobené plameňom, sa nepovažuje za poistnú udalosť.